Ability Care

 Skillnaden som gör skillnad

Verksamhetsbeskrivning

Ability Care bedriver boendeverksamhet i HVB, stödboende och Familjehem med IVO-tillstånd. Vår målgrupp är barn och unga med psykisk ohälsa samt ensamkommande. Det kan handla om ungdomar som vistas i olämpliga miljöer och som till exempel har begått brott, som provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende. I samtliga våra verksamheter har vi ett nära samarbete med Ekeby Ungdom - ett behandlingsteam som med korta väntetider och hög frekvens tillhandahåller oss hälso- och sjukvårdsinsatser med betoning på psykisk hälsa och missbruk. Teamet består av allmänläkare, psykiater, sjuksköterska, psykolog, kbt-terapeut, psykoterapeut, dietist och fysioterapeut.

I dagsläget bedriver vi två HVB-hem. Tegnér med sina 9 platser är centralt beläget i Uppsala med ungdomar i åldersspannet 16-18 år. Dammen med sina 6-8 platser är lantligt beläget i natursköna Skyttorp. Dammen är anpassat för barn och unga 14-18 år med psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Dammen erbjuder ett strukturerat basprogram under 16 veckor. Dammen erbjuder även utredningsplatser då vi kartlägger ungdomens behov av vård och behandling.

Vår stödboendeverksamhet består av 11 platser för ungdomar i åldern 16-20 i form av större och mindre lägenheter för gemensamt eller enskilt boende. Varje ungdom har regelbundna träffar med en egen kontaktperson som vägleder och stöttar i vardagen med fokus på bland annat läxläsning, kontakt med olika myndigheter, matlagning samt värdegrundsarbete genomsyrat av tron på jämlikhet och allas lika värde. Utöver ungdomarnas eget ansvar för ekonomi, hushåll och skolgång erbjuder vi handledd praktik, körlektioner och aktiv hjälp till att finna sommarjobb för att ytterligare främja integrationen i det svenska samhället. Vår målsättning är att med betoning på anknytning och relationsskapande forma självgående och trygga individer som efter avslutad placering är redo att stå på helt egna ben.

LÄgsta effektiva omhändertagandenivå 

Vi arbetar efter LEON-principen - Lägsta Effektiva OmhändertagandeNivå.

Ability Care är ett kvalificerat alternativ för unga i behov av en trygg och omvårdande miljö med hög vuxennärvaro. Vi värnar om det lilla sammanhanget.


Samtliga medarbetare har adekvat utbildning och erfarenhet inom sina respektive områden. Våra boenden är därför särskilt lämpade för de barn och unga med extra stort behov av närhet, behandling, trygghet och omtanke.

Alla medarbetare har även god kunskap om arbete med anknytningsbaserat arbete och BBIC, vilket underlättar kontakten med socialtjänsten och skapar en strukturlikhet, inte minst när det gäller dokumentation och uppföljning. Samtliga medarbetare erhåller regelbundna utbildnings- och handledningsinsatser med inriktning på anknytningsbaserat förhållningssätt.

Samtliga ungdomar på våra boenden erbjuds handledd arbetspraktik. Praktiken kan förläggas på exempelvis restauranger eller inom dagligvaruhandeln. Den syftar till att skapa nya nätverk, stärka självkänslan och öka möjligheten till framtida arbete. Vi följer kontinuerligt upp praktiken, för att säkerställa att såväl ungdomen som ”arbetsgivaren” är tillfreds, och att våra ungdomars rättigheter och skyldigheter som praktikanter tillvaratas.

Inom Ability Care betraktar vi en aktiv fritid som hälsofrämjande. Vi uppmuntrar ungdomarna till, och hjälper dem med att skaffa medlemskap i någon av Uppsalas många idrotts- eller intresseföreningar, och vi står även för en del av medlemsavgiften. Årligen anordnar vi också Ability Cup i fotboll för liknande verksamheter i Uppsala.

Nyhetsbrev

Ability Cares nyhetsbrev skickas några gånger om året och innehåller information, nyheter, inbjudningar till föreläsningar och utbildningar med mera.
 
Skicka in din e-postadress så kommer Nyhetsbrevet.

FÖRETAGSFAKTA

Ability Care AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer 556926-5696.
 
Företaget har F-skatt.
Momsreg.nr/VAT-nr SE556926569601.
 
Mer information om företaget, dess styrelse och ekonomi finns på www.allabolag.se.
 
Ability Care är medlemmar i Almega Vårdföretagarna och anslutet till Kollektivavtal.
 
Verksamheten har ett utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SOSFS 2011:9.
 
Ledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnad i en verksamhetshandbok.
 
Vid frågor, välkommen att kontakta:
Mats Brolin, vd
070 626 00 11
mats.brolin@abilitycare.se