Verksamheten leds av vår samordnare
Håkan Carlsson


Vid förfrågan om plats kontakta: 
Placeringsansvarig
Anders Högberg 
070-611 22 99
anders.hogberg@abilitycare.se

Handlett lärlingsprogram
En fungerande daglig sysselsättning utgör en viktig markör för vårt välbefinnande.
På ABC Bygg- och Resurs bygger vi en tillvaro fri från droger och andra destruktiva beteenden.

Genom hårt arbete, tålamod och uthållighet skapar vi hälsofrämjande relationer och livsmönster som lägger grunden för den unges framtida självständighet. 

Vår arbetsintegrerade behandling kombinerar kvalificerade och individanpassade behandlingsinsatser med praktiskt arbete under handledning. Behandlingen utgår från principerna inom anknytningsteori och kognitiv beteendeterapi där betydelsen av den mellanmänskliga relationen alltid står i centrum.

I det praktiska arbetet ges den unge möjligheten att träna såväl relationella som praktiska färdigheter i en trygg och säker miljö. 

Alla behandlingsinsatser skräddarsys utifrån den unges behov och den vårdplan som finns. Lärlingsprogrammet består av fyra faser: introduktion, fas-1, fas-2, fas-3. Behandlingstiden varierar utifrån individens behov och ambition.