Skillnaden som gör skillnad

Samtliga boenden inom Ability Care är kvalificerade för unga i behov av en trygg och omvårdande miljö med hög vuxennärvaro. Vi värnar om det lilla sammanhanget.

Våra boenden präglas av en anknytningsbaserad kunskapssyn. Det innebär en relationell inriktning där tillgänglighet och gensvar från en bekräftande omgivning står i centrum för en gynnsam utveckling.

I vårt arbete inom Ability Care utgår vi bland annat från rapporter från Socialstyrelsen, däribland den kartläggning som gjorts kring ensamkommande barns och ungas behov samt Rädda Barnens checklista för gott mottagande av ensamkommande barn och unga och BBIC (Barnens Behov i Centrum). Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade på området för att på bästa sätt stärka och utveckla vår verksamhet för barnens bästa.

Vi fokuserar på åtta nyckelområden i vårt arbete med introduktion och integration. Initialt när ungdomarna anländer till Sverige och boendet ligger fokus på introduktion men redan i ett tidigt stadium är det viktigt att arbeta med integrationsfrämjande insatser och öka deras möjligheter att delta i samhället på lika villkor. 

All personal inom Ability Care erhåller omfattande utbildningsinsatser inom anknytningsbaserat arbetssätt, PTSD och kulturförståelse. Utbildningsinsatserna säkerställs och genomförs av våra kompetenta kursledare med gedigen ämneskompetens.

Åtta nyckelområden

Vårt arbete för att främja en bra start och god fortsättning i Sverige omfattar åtta nyckelområden:

  • Skola
  • Hälsofrämjande dagliga rutiner
  • Språkstöd och kommunikation
  • Sociala nätverk
  • Värdegrundsarbete
  • Meningsfull fritid
  • Anknytning och hälsa
  • Kontakt och nära relationer
  • Praktik