Ability Care

Ability Care arbetar aktivt med introduktion och integration utifrån en anpassad utvecklingsplan med särskild tonvikt på skola, praktik, arbetsträning och aktiv fritid.

Ability Care är det ledande alternativet för anknytningsbaserade insatser rörande ensamkommande unga. 

Ability Cares insatser är förankrade i den senaste kunskapen om anknytningspsykologi och betydelsen av nära relationer.

Lång erfarenhet av arbete med ensamkommande unga och hög kvalitet på det vi erbjuder är grundpelare i vår verksamhet.

Ability Care erbjuder:

Boendena inom Ability Care är kvalificerade alternativ för unga i behov av en trygg och omvårdande miljö med hög vuxennärvaro. Vi värnar om det lilla sammanhanget.

Samtliga medarbetare har adekvat utbildning och erfarenhet inom sina respektive områden. Våra boenden är därför särskilt lämpade för de barn och unga med extra stort behov av närhet, trygghet och omtanke.

Samtliga medarbetare har också god kunskap om arbete med anknytningsbaserat arbete och BBIC, vilket underlättar kontakten med socialtjänsten och skapar en strukturlikhet, inte minst när det gäller dokumentation och uppföljning. Samtliga medarbetare erhåller regelbundna utbildnings- och handledningsinsatser med inriktning på anknytningsbaserat förhållningssätt.

Personalen finns tillgänglig under hela ungdomens tid hos oss för att i början säkerställa en god start på skolgången, och senare för att löpande och kontinuerligt stötta och uppmuntra ungdomen i skolarbetet. I de fall det uppstår en kortare eller längre väntetid innan skolplacering, finns förutom daglig svenskundervisning på boendet även möjlighet att studera på Röda Korsets ”Träffpunkten” där det finns gott om vuxna med olika språkkompetenser som kan bistå med studiehjälp.

Samtliga ungdomar på våra boenden erbjuds handledd arbetspraktik. Praktiken kan förläggas på exempelvis restauranger eller inom dagligvaruhandeln. Den syftar till att skapa nya nätverk, stärka självkänslan och öka möjligheten till framtida arbete. Vi följer kontinuerligt upp praktiken, för att säkerställa att såväl ungdomen som ”arbetsgivaren” är tillfreds, och att våra ungdomars rättigheter och skyldigheter som praktikanter tillvaratas.

Inom Ability Care betraktar vi en aktiv fritid som hälsofrämjande. Vi uppmuntrar ungdomarna till, och hjälper dem med att skaffa medlemskap i någon av Uppsalas många idrotts- eller intresseföreningar, och vi står även för en del av medlemsavgiften. Årligen anordnar vi också Ability Cup i fotboll för verksamheter i Uppsala som arbetar med ensamkommande ungdomar.

Nyhetsbrev

Ability Cares nyhetsbrev skickas några gånger om året och innehåller information, nyheter, inbjudningar till föreläsningar och utbildningar med mera.
 
Skicka in din e-postadress så kommer Nyhetsbrevet.

FÖRETAGSFAKTA

Ability Care AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer 556926-5696.
 
Företaget har F-skatt.
Momsreg.nr/VAT-nr SE556926569601.
 
Mer information om företaget, dess styrelse och ekonomi finns på www.allabolag.se.
 
Ability Care är medlemmar i Almega Vårdföretagarna och anslutet till Kollektivavtal.
 
Verksamheten har ett utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SOSFS 2011:9.
 
Ledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnad i en verksamhetshandbok.
 
Vid frågor, välkommen att kontakta:
Mats Brolin, vd
070 626 00 11
mats.brolin@abilitycare.se
 Jesper Bjurström, verksamhetschef
070 611 22 99
jesper.bjurstrom@abilitycare.se